Tiếng việt
English

Quyết Định về con dấu

  Quyết Định về con dấu 

CÔNG TY TNHH XYZ

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Số:         /QĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
 

CHỦ SỞ HỮU

 

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
 • Căn cứ điều lệ Công Ty TNHH XYZ đã được chủ sở hữu thông qua ngày 23/06/2015.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay quyết định về con dấu công ty như sau:

 1. Hình thức con dấu: Con dấu có hình tròn gồm 1 hình tròn lớn ở ngoài có đường kính là 36mm, và một hình tròn bên trong có đường kính 34.5mm;
 2. Nội dung con dấu: Căn cứ vào khoản 1 điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì nội dung con dấu của doanh nghiệp sẽ gồm các nội dung sau:
 • Công ty TNHH XYZ
 • Mã số doanh nghiệp: 03030303
 • Loại hình doanh nghiệp: TNHH
 • Địa chỉ doanh nghiệp: QUẬN TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH
 1. Số lượng con dấu: 01 con dấu

 

Điều 2: Giao ông Nguyễn Tấn A (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

 

Điều 3: Người đại diện pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này

 

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

 

 Nơi nhận:

 • Như điều 3;
 • Lưu.

CHỦ SỞ HỮU

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

NGUYỄN TẤN A

 

 

Quyết Định về con dấu Tải về

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Quyết Định về con dấu Quyết Định về con dấu

Quyết Định về con dấu

10/ 10 - 3306 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 8955

© Copyright by  www.khacdautron.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng